Thriller

Satanophany

Yamada, Yoshinobu (Story & Art) / / / / / / / / / /

Akumetsu

Tabata, Yoshiaki (Story), Yugo, Yuuki (Art) / / / /

Violence Action

Sawada, Shin (Story), Asai, Renji (Art) / /